Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Investointien suunnittelu > Investointien luonti ja suunnittelu

Investointien luonti ja suunnittelu

Tulosta


Uusien investointien luonti kustannuspaikoille

Uudet investoinnit luodaan ”Investoinnit” näkymässä:


Uusi investointi luodaan painikkeella ”uusi investointi” , josta avautuu investoinnin perustiedot


Uutta investointia luotaessa, tulee täyttää seuraavat tiedot:

  • Nimi, koodi, kuvaus, suunnittelutili, tuottotili, rahoitustili ja halutut ryhmittelyt
  • Poistotapa, poistoaika ja poisto-%
  • Aloituskuukausi, lopetuskuukausi, käyttöikä
Investointeja voidaan myös tuoda suoraan budjeteista, jolloin tiedot täydentyvät automaattisesti, mutta ovat mukautettavissa ja korjattavissa, mikäli niin on tarpeellista.


Investointien ryhmittely

Investoinneille voi luoda ryhmittelyn, esimerkkinä Projekti ja Toiminto. Ryhmistä voi luoda myös hierarkian, jos ryhmittely on kahta tasoa laajempi.

Kullekin kustannuspaikalle voidaan esiasettaa, mitkä ryhmittelyt sillä näkyy. Ryhmittelyn avulla investointien seuranta saadaan koottua yhteen sekä investointien suunnittelun käyttöliittymässä että tulosteissa.


Kustannusten ja tuottojen suunnittelu investoinneittain

Kirjausten luonti tapahtuu investointien suunnittelu -näkymässä:

Tarpeen mukaan suunnittelussa valitaan joko kuukausitason tai vuositason asettelu.

Investointien suunnittelu talousarviovuodelle kk-tasolla: Talousarviovuodelle investoinnit voidaan suunnitella kuukausittain tai jakaa vuosisumma kuukausille 

Investointien suunnittelu taloussuunnitteluvuosille: Taloussuunnitteluvuosien suunnittelu tapahtuu vuositasolla

Kirjaukset luodaan aina kustannuspaikka-investointi -tasolle. Näiden välillä voi liikkua puurakenteiden mukaisesti. Käyttöliittymässä näkyvät kirjaukset suodattuvat sekä organisaatiorakenteen että investointien ryhmittelyn mukaisesti.


Uuden kirjauksen luominen

1. Valitaan kustannuspaikka, jonka investointeja suunnitellaan ja sen jälkeen haluttu investointi.

2. Luodaan uusi kirjausrivi valitsemalla kirjaustyyppi kirjausikkunassa hiiren kakkospainikkeen kautta:


Kirjaustyypeissä on aktiivisena ne kirjaustyypit, jotka investoinnille on asetettu sen luonnin yhteydessä.

3. Kirjaussumma voidaan syöttää joko kuukausille tai vuositasolle. Kuukausikirjaukset summautuvat automaattisesti vuositasolle ja vastaavasti vuositason kirjauksen voi jakaa kuukausille hiiren kakkospainikkeen kautta.

Paneeliasettelusta voidaan valita vuosittainen kirjaus, jolloin investoinnin tapahtumia voidaan suunnitella kuluvalle ja tuleville vuosille. Itse kirjauksen luonnin logiikka on sama talousarviovuoden kirjauksissa.


Suunniteltujen kustannusten ja tuottojen vertailu toteumaan eri tarkkuustasoilla

Investointien suunnittelun ”toteumavertailu” näkymässä voi tarkastella graafisesti investointien budjettia ja sen toteutumista.  Talousarviovuoden seuranta tapahtuu kuukausitasolla ja taloussuunnitelmavuosien seuranta vuositasolla.


  • Tulosta – Taulukon tai graafin tulostus suoraan tarkasteltavasta näkymästä
  • Sisältö – Kuukausi- tai vuosinäkymän valinta sekä lukujen tarkastelu kumulatiivisesti / ei kumulatiivisesti
  • Kaaviolaji – Graafin esitystapa
  • Näytä – Kulujen tai tuottojen tarkistelu
  • Aika – Kvartaali- ja kuukausitason tarkastelu
  • Esitystapa – Graafin tarkastelutaso euroissa, tuhansissa tai miljoonissa


Näkymän sisältöä voidaan rajata organisaation, tilikartan sekä ryhmittelyiden valinnoilla. Taulukko ja graafi päivittyvät valintojen mukaisesti.