Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Palkanlaskenta > Palkkalajit

Palkkalajit

Tulosta
Malliksi yksinkertaistettu palkkalajilistaus

Työajankirjauksen ja palkanlaskennan palkkalajeille asetetaan mm. palkkakertoimet, yksiköt ja palkanlaskennan asetukset.

  Yleiset asetukset

  • Nimi: Palkkalajin nimi
  • Tyyppi: Määrää mm. palkkalajin käyttäytymisen kirjausten yhteydessä:
   • Kokonaistyöaika: Tällä tyypillä voidaan kirjata päivän kokonaistyöaika yhtenä kirjauksena. Työajasta vähennetään automaattisesti Arvo -kentässä tunteina oleva lounasaika.
   • Kulukorvaus: Esimerkiksi kilometrikorvaus ja päiväraha.
   • Kustannus: Suora kustannuskirjaus joka halutaan laskuttaa edelleen asiakkaalta, esim. hotellikulu.
   • Palkanlaskenta: Vain palkanlaskentaan liittyvät palkkalajit. Nämä eivät tule näkyviin työajankirjauksessa.
   • Palkka: Normaali palkka.
   • Palkkakorvaus: Ylityökorvaukset, iltalisät yms.
   • Matkakustannus: Matkakustannuksien korvauksiin liittyvät palkkalajit.
   • Työkalukorvaus: Työkalukorvauksiin liittyvät palkkalajit, esim. korjausmenoja, huoltomenoja jne.
   • Loma tai muu vapaa: Vuosilomat, palkattomat vapaat, sairaslomat jne.
  • Palkkakerroin: Millä arvolla työaikakirjauksen määrä kerrotaan, jotta saadaan oikea kustannus.
  • Arvo: Palkkakorvauksilla (esim. kilometrikorvaus, majoituskorvaus ja päiväraha) käytettävä yksikköhinta.
  • Yksikkö: Palkkalajin yksikkö. Jos tätä ei ole määritelty, tulee työaikakirjaukselle oletuksena tunti.
  • Ulkoinen Id: Jos työaikakirjauksia tuodaan toisesta järjestelmästä, voidaan tähän merkitä siinä järjestelmässä käytetty vastaava ID.
  • Käytössä: Listauksissa on näkyvissä ja valittavissa vain palkkalajit, jotka on merkitty käytössä oleviksi.

  Työaika-asetukset

  • Työajan saldokerroin: Kasvattaako vai vähentäänkö palkkalajin kirjaus tätä arvoa.
  • Kustannuslaskenta: Määrää miten työaikakirjauksen kustannus lasketaan:
   • Tuntiperusteinen: [Kirjauksen määrä] x [Henkilön tuntipalkka] x [Palkkalajin kerroin] x [Henkilön yleiskustannuslisä] x [Henkilön sosiaalikuluprosentti]
   • Kappaleperusteinen: [Kirjauksen määrä] x [Palkkalajin arvo]
  • Ryhmä: Vapaa muotoinen teksti, jolla voidaan ryhmitellä ja summata tietyt palkkalajit Projektin yhteenveto -raportilla.
  • Sisällytä projektin työaikaan: Huomioidaanko työaikakirjauksen määrä projektin toteumassa.
  • Sisällytä projektin työkustannukseen: Huomioidaanko työaikakirjauksen kustannus projektin toteumassa.
  • Sisällytä lounaskirjauksen kertymään: Huomioidaanko työaikakirjaus laskettaessa automaattista lounaskirjausta.
  • Sisällytä ylityökirjauksen kertymään: Huomioidaanko työaikakirjaus ylityölaskennan kertymässä.
  • Salli lisäkustannus: Sallitaanko lisäkustannus työaikakirjauksella.
  • Syötä määrä käsin: Sallitaanko määrän syöttö työaikakirjauksella käsin.

  Palkanlaskenta-asetukset

  • Tili: Tili palkanlaskennan tositetta varten
  • Tili (muuttuvat kulut): Tili, jota käytetään mikäli henkilön kuluryhmä on asetettu muuttuvaksi.
  • Hinnan esitäyttö: Palkkarivin luonnissa hinta haetaan riville useasta eri vaihtoehdosta.
   • Ei täyttöä: Hinta jätetään tyhjäksi
   • Kiinteä hinta: Käytetään palkkalajille asetettua arvoa.
   • KTA hinta: Käytetään henkilön taakse asetettua KTA:ta.
   • Kuukausipalkka: Henkilön kk-palkka jaettuna tuntipalkkajakajalla.
   • Loma KTA hinta: Käytetään henkilön taakse asetettua KTA:ta.
   • Lomalaskenta: Käytetään arvona lomalaskennassa laskettua lomapäivän arvoa.
   • Lomaraha (Paltates): Työehtosopimukseen perustuvan vuosilomataulukon mukainen arvo.
   • Päiväpalkka (työpäivät): Kuukausipalkka jaettuna palkkakauden työpäivien määrällä.
    • Mikäli palkkakaudelle ei työpäiviä ole asetettu, käytetään jakajana arvoa 21.
   • Päiväpalkka (kuukaudenpäivät): Kuukausipalkka jaettuna kuukauden päivien määrällä.
   • Tuntipalkka: Hinnaksi suoraan tuntipalkka.
    • Mikäli henkilön tuntipalkkaa ei ole asetettu, mutta kuukausipalkka sekä tuntipalkkajakaja löytyy, niin hinnan laskennassa käytetään "Kuukausipalkka" esitäytön kaavaa.
  • Tulolaji: Palkkatietoilmoituksella Tulorekisteriin ilmoitettava tulolaji.
  • Ohjaus: Määrää minkä tyyppinen palkkalaji on ja siten miten se käsitellään missäkin. Nämä vaikuttavat sekä verolaskentaan että työajankirjaukseen.
   • [Tyhjä]: Ei mitään erillistä käsittelyä, normaalit työaikakirjaukset ovat yleensä tällaisia.
   • Ateriakorvaus: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla ateriakorvaukseksi.
   • Eläkemaksu: Palkkalaji käsitellään eläkemaksuna palkkalaskelmalla ja verolaskennassa.
   • Ennakonpidätys: Palkkalaji käsitellään ennakonpidätyksenä palkkalaskelmalla ja verolaskennassa. 
   • Jäsenmaksu 1: Palkkalaji ensisijaisille jäsenmaksuille, esim. AY-maksuille.
   • Jäsenmaksu 2: Palkkalaji muille jäsenmaksuille, esim. puoluemaksuille. 
   • Kilometrikorvaus: Kilometrikorvaus
   • Kulukorvaus: Käytetään vakiopalkkalajina kulukorvauksille.
   • Kuukausipalkka: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla kuukausipalkaksi.
   • Loma: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla lomaksi.
   • Loma (lisä): Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla lisälomapäiväksi.
   • Lomaraha: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla lomarahaksi. Verolaskennassa perus % mukainen vähennys.
   • Lomarahavapaa: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla lomarahavapaaksi.
   • Lounastauko: Onko kyseessä lounastauko, tälle palkkalajille kohdistetaan autom. lounastaukokirjaus.
   • Luontoisetu: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla luontoiseduksi.
   • Maksettava palkka: Verolaskennan jälkeen muodostuva työntekijälle maksettava palkka.
   • Poissaolo: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla poissaoloksi.
   • Päiväraha: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla päivärahaksi.
   • Sairasloma: Kirjaus huomioidaan palkkalaskelmalla sairaslomaksi.
   • Sairaslomalisä: Tämän perusteella tiedetään, että mille palkkalajille automaattisesti muodostuvat sairaslomalisät palkanlaskennassa kohdistuvat.
   • Työttömyysvakuutus: Vaaditaan verolaskentaan.
   • Vuosilomalisä: Tämän perusteella tiedetään, että mille palkkalajille automaattisesti muodostuvat vuosilomalisät palkanlaskennassa kohdistuvat.
   • Ylityö:
  • Vaikuttaa kuukausipalkkaan: Vaikuttaako kyseisen palkkalajin kirjaukset henkilön kuukausipalkkaan vai ei. Mikäli asetus on päällä, verolaskennassa luodaan korjausrivi kuukausipalkkaa vähentämään. Esimerkiksi loma ja sairasloma -palkkalajeilla, tulisi olla tämä asetus päällä.
  • Vaikuttaa sairaslomalisään: Tuottaako palkkalaji sairaslomakorvauksia.
  • Vaikuttaa vuosilomalisään: Tuottaako palkkalaji vuosilomakorvauksia.
  • Lisää kerroin yksikköhintaan: Lisätäänkö palkkalajin palkkakerroin suoraan palkkalaskelman rivin hintaan.
  • Ei vähennä lomapäiviä: Nämä palkkalajit eivät vähennä henkilön lomia. 
  • Kustannuspaikoille jako: Jaetaanko palkkarivi kustannuspaikoille kirjanpidon tositteella.

  Seuraavilla valinnoilla määritellään, aiheuttaako palkkalajille tehtävä kirjaus muutoksia muissa maksuissa.

  • Ennakonpidätys: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää ennakonpidätystä.
  • Sairausvakuutus: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää sairausvakuutusmaksua.
  • Tapaturmavakuutus: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää tapaturmavakuutusmaksua.
  • Eläkevakuutus: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää eläkevakuutusmaksua.
  • Työttömyysvakuutus: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää työttömyysvakuutusmaksua.
  • Maksetaan: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilölle maksettavaa palkkaa.
  • Jäsenmaksu 1: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää jäsenmaksua.
  • Jäsenmaksu 2: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää jäsenmaksua.
  • Valinnainen vakuutus 1: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää valinnaista vakuutusmaksua.
  • Valinnainen vakuutus 2: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilöltä perittävää valinnaista vakuutusmaksua.
  • Keskituntiansio summa: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilön keskituntiansiota. 
  • Keskituntiansio tunnit: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilön keskituntiansion tuntimäärää.
  • Lomakeskituntiansio summa: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilön lomakeskituntiansiota. 
  • Lomakeskituntiansio tunnit: Muuttaako palkkalajin kirjaus henkilön lomakeskituntiansion tuntimäärää.
  Kaikki palkkalajin asetukset
  Asetukset Palkanlaskenta Palkkalajit Toiminnanohjaus Työaika