Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Palkanlaskenta > Verolaskenta

Verolaskenta

Tulosta
Verolaskennan ponnahdusikkuna. Klikkaa suuremmaksi.

Kun laskelmalle on luotu rivit, voidaan sille tehdä verolaskenta. Ennen verolaskentaa tulee olla asetettuna huomioitava määrä asetuksia:

 • Palkkalajien asetukset
  • Seuraavat järjestelmän sisäänrakennetut ohjaukset tulee olla asetettuna palkkalajeille, jotta verolaskenta voidaan toteuttaa:
   • Eläke, ennakonpidätys, jäsenmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, maksettava summa.
  • Jotta verolaskenta olisi oikeellinen, on palkanlaskennassa käytössä oleville palkkalajeille asetettava seuraavat asetukset:
   • Ennakonpidätyksen alainen tulo, Bruttopalkka, Nettopalkka, Maksettava summa (0, +, -)
   • Mikäli asetettuna on 0, kyseinen palkkalaji ei vaikuta asetuksen kokonaissummaan.
   • Mikäli asetettuna on +, kyseinen palkkalaji lisää kokonaissummaa.
   • Mikäli asetettuna on -, kyseinen palkkalaji vähentää kokonaissummaa.
   • Esimerkiksi kuukausipalkka palkkalaji lisää kaikkia neljää, mutta ennakonpidätys palkkalaji vähentää nettopalkkaa ja maksettavaa summaa. Ennakonpidätys palkkalajilla ei kuitenkaan ole vaikutusta ennakonpidätyksen alaiseen tuloon, eikä bruttopalkkaan.
  • Henkilön palkanlaskennan asetukset
   • Verotustiedot tulee olla asetettuna vastaamaan henkilön verokorttia ja palkkatietoja
   • Kauden veropalkka: Verolasketaan palkkakauden tulojen ja veropäivien mukaan. Henkilöllä tulee olla yksi veroporras, jossa on prosentit ja raja "laskennallinen tuloraja ATK järjestelmää varten".
   • Kumulatiivinen laskenta: Kumulatiivisessa laskennassa palkkakauden palkan lisäksi otetaan huomioon myös aikaisemmin maksetut palkat sekä niistä toimitetut ennakonpidätykset. 
    • Henkilön verotustiedoissa säilytettään aiemmin maksettua palkkaa, toimitettua ennakonpidätystä sekä veropäiviä. Näitä tietoja tarvitaan kumulatiivisessa verolaskennassa.
    • Kumulatiivinen ennakonpidätyksen laskenta voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla, jossa a = verokorttiin merkitty tuloraja vuodessa, b = kumulatiiviset veropäivät, c = kumulatiivinen tuloraja, d = kumulatiivinen tulo (maksettujen palkkojen yhteismäärä), e = kumulatiivinen ennakonpidätys, f = aikaisemmin toimitetut ennakonpidätykset, g = ennakonpidätys maksukerralta.
       a / 364 x b = c
     jos d on suurempi kuin c niin (c x perus %) + [(d c) x lisä %] = e     (e - f = g)
     jos d on pienempi tai yhtä suuri kuin c niin d x perus % = e     (e - f = g)
   • Portaikko verokortti: Portaikkoverokortin tulorajat ovat vuositulorajoja. Tämän vuoksi työnantaja ei katkaise tuloseurantaa, jos palkansaaja esittää uuden portaikkoverokortin. Tuloseuranta katkaistaan vain silloin, kun palkansaaja esittää uuden verokortin, joka ei ole portaikkoverokortti. Jos uusi esimerkiksi helmikuun alussa käyttöön otettava verokortti on portaikkoverokortti, tulorajaa seurattaessa otetaan huomioon tulot vuoden alusta alkaen eikä vain voimaantulosta lukien.
Laskelma yleisnäkymässä ennen verolaskentaa tai verolaskennan peruuntuessa.

Laskennan suoritus

Ennen laskentaa on edellä kirjatut asetukset oltava oikein. Henkilöllä on myös oltava palkkarivit. Tässä esimerkissä on kuukausipalkkainen henkilö, joka on lisäksi merkannut lomaa sekä sairaslomaa, joilla on "Vaikuttaa kuukausipalkkaan" -palkkalajiasetus päällä.

Työkalupalkin verolaskenta painikkeesta avautuu ponnahdusikkuna, jossa on kuvattu verolaskennan tekemät toimenpiteet. Esimerkissä loma ja sairasloma aiheuttaa korjausrivien luonnin kuukausipalkalle. Korjausrivien jälkeen ohjelma toteuttaa verolaskennan, johon kuuluu ennakonpidätyksen, ay-maksun, eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun laskeminen. Luvut ovat muokattavissa ikkunan alhaalla lomakkeella.

Laskelma yleisnäkymässä verolaskennan jälkeen. Klikkaa suuremmaksi.

Valmis laskelma

Valmiilla laskelmalla tulee olla tarvittavat rivit palkanmaksua varten. Rivit voivat olla eriteltyinä kustannuspaikoille tai muille kohdistuksille, mutta palkansaajalle tulostettavassa palkkalaskelmassa rivit on ryhmitelty palkkalajeittain. Rivien arvojen summa tulee täsmätä laskelman "Maksettava summa" -tiedon kanssa. Esimerkissä on Eläke palkkalajissa kustannuspaikkajako pois päältä, joten sen kustannuspaikkakohdistus on tyhjä ja rivejä vain yksi. Lomalle ja sairaslomalle on muodostunut korjausrivit. Laskelma on siirtynyt Valmis -tilaan ja mikäli kaikki palkkakauden laskelmat on valmiina, siirtyy myös palkkakausi Valmis -tilaan.

Verolaskennan poisto ja uudelleen ajo

Verolaskenta on mahdollista ajaa uudestaan, mutta ensin se täytyy poistaa, jotta verolaskennan luomat rivit poistuvat ja henkilön verotiedot päivittyvät oikein. 

Lomat ja poissaolot verolaskennassa

Kuukausipalkkaisilla henkilöillä lomat ja poissaolot korottavat ennakonpidätyksen alaista tuloa, joten verolaskennassa muodostuu negatiivinen kuukausipalkkarivi, joka korjaa summan oikeaksi. Rivejä muodostuu lomalle ja poissaololle omansa.

Ennakonpidätys lomarahasta lasketaan verolaskennassa perusprosentin mukaan.

Ay-liitot Eläkeryhmät Laskenta Palkanlaskenta Palkkalaskelma Työttömyysvakuutus Vero